Random Quote First « Prev Next »
I am the Walrus.

Shut the fuck up, Donny! V.I. Lenin! Vladimir Ilyich Ulyanov!